وزرای دفاع چین و روسیه بر گسترش همکاری نظامی تاکید کردند


تهران- ایرنا- وزرای دفاع چین و روسیه در دیداری در مسکو بر گسترش روابط و همکاری های نظامی فیمابین و حمایت متقابل از منافع دو طرف تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087976/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85087976/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
  جوی بلادونا به استماع سیاه زخم خود نگاه می کند: "من هیچ ایده ای نداشتم که از نظر موسیقی با چه چیزی سر و کار دارم"