نقطه عطف جدید برای مسابقه فضایی جدید بین آمریکا و چین - رامین موزیک

نقطه عطف جدید برای مسابقه فضایی جدید بین آمریکا و چین


تهران- ایرنا- چین با موفقیت تیم جدیدی از فضانوردان خود را به ایستگاه فضایی «تیانگونگ» اعزام کرد؛ دستاورد مهمی که نه تنها اولین تحویل خدمه در مدار این کشور را نشان می‌دهد بلکه احتمالا آغازی برای حضور مستمر این فضانوردان در این ایستگاه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958041/%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/84958041/%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86
  انتقاد تند رئیس شبکه حقانی از رهبر طالبان