حملات نیروهای مقاومت فلسطین به مواضع نظامیان صهیونیست در کرانه باختری


تهران- ایرنا- نیروهای مقاومت فلسطین بامداد جمعه به مواضع نظامیان صهیونیست در نابلس و جنین حمله کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032774/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87